I. Интелектуална собственост

Издател на уебсайта Akyga® е Akyga Europe Sp. z o.o., със седалище в Suchy Dwór (52-200), ул. Вроцлавска 1С.

Всички текстове, графики и спецификации на уебсайта са запазени. Използването на потребителската информация, получена на сайта, не означава придобиване на права върху нематериални стоки, като изображения или бази данни. Потребителят може да използва тези изображения или бази данни само до степента на честна употреба, както е определено от разпоредбите на Закона от 4 февруари 1994 г. за авторското право и сродните му права (вестник на законите № 24, точка 83, изменен), Закона от 27 юли 2001 г. относно защитата на базите данни (Журнал на законите № 128, точка 1402) и Закона от 16 април 1993 г. за борба с нелоялната конкуренция (вестник на законите 93.47.211, изменен). Забранява се копирането и промяната на Уебсайта за търговски цели, без предварително да се получи съгласието на Уебсайта. 

II. Кой е администраторът на вашите лични данни?

Субектът, управляващ личните данни, е Akyga Europe Sp. z o.o. (наричана по-долу Дружеството) със седалище в Suchy Dwór (52-200), ул. Wrocławska 1C - издател на уебсайта Akyga®.

III. Придобиване на данни

Потребителите на уебсайтове Akyga® споделят своите данни, като изпращат запитвания от уебсайта, абонамент за документи и получават информация за компанията. Данните, предоставени от потребителя, обикновено са име, имейл адрес, телефонен номер и IP адрес.

IV. Обработка на данни

Личните данни се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (по-нататък: GDPR) и други приложими разпоредби. Дружеството и субектите, предоставящи услуги на Дружеството, имат право на потребителски данни. Личните данни са необходими на компанията за отговор на въпроси, изпращане на бюлетин, провеждане на маркетингови дейности.

V. Права за съхранение на данни

  • Законът, позволяващ достъп до предоставените данни

Всеки потребител може да провери, като изпрати заявка до компанията какви данни се съхраняват от нея.

  • Право на корекция на данните

Ако знаем, че нашите данни са неверни, имаме право да коригираме неверни данни.

  • Право на преносимост на данните

Ако Дружеството разполага с вашите данни, имате право да ги получавате в стандартизиран формат. Това позволява използването на данни от други администратори. Ако е технически възможно, Компанията може да изпраща данни на друг администратор по желание на потребителя.

  • Право на ограничаване на обработката на данни

Потребителят може да ограничи обработването на своите данни до Компанията. В този случай администраторът съхранява само данни, други дейности, свързани с обработката на данни, са забранени (с изключенията, посочени в член 18, параграф 2 от GDPR).

  • Правото за изтриване на данни

Всеки потребител може да поиска от администратора да изтрие данните без забавяне.