Правила за поверителност и бисквитки

ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Издателят на уебсайта www.akyga.com ("Уебсайт") е Ropla Computers Sp. зоологическа градина. ("Фирма"), със седалище в Сухи Двур (52-200), ул. Wrocławska 1C.
Всички права върху Уебсайта, включително неговите текстови и графични елементи, оформлението на страниците на Уебсайта и други елементи са запазени, освен ако изрично не е посочено друго. Използването на съдържание, публикувано на уебсайта, не означава придобиване от потребителите на права върху нематериални стоки към изображения или бази данни, съдържащи се в тях. Потребителят може да използва тези изображения или бази данни само в рамките на справедливата употреба, определени от разпоредбите на Закона от 4 февруари 1994 г. за авторското право и сродните му права (Закон № 24, т. 83, с измененията), актове от 27 Юли 2001 г. за защита на базите данни (Закон № 128, т. 1402) и Закона от 16 април 1993 г. за борба с нелоялната конкуренция (вестник на законите No.93.47.211, с измененията). По-специално, освен в случаите, посочени в тези разпоредби, е забранено да се копират, модифицират или предават по електронен път или по друг начин част от уебсайта изцяло или частично на Дружеството без предварителното писмено съгласие на Дружеството.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чрез изпращане на въпроси чрез страниците на Уебсайта или чрез абониране за документи и информация за Компанията, Потребителят предоставя лични данни на Дружеството, в частност, име и фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер и IP адреси. Без предоставяне на такива лични данни не е възможно Потребителят да се абонира или да изпрати заявка до Компанията.
Администраторът на лични данни, предоставени от Потребителя, е Ropla Computers Sp. зоологическа градина. ("Фирма"), със седалище в Сухи Двур (52-200), ул. Wrocławska 1C.
Личните данни се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата при обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (наричана по-долу „RODO“) и други приложими разпоредби.
Предоставените от Потребителя лични данни се обработват от Дружеството съгласно чл. 6 ал. 1 лит. b RODO, за да отговори на Потребителя. Ако Потребителят се абонира за бюлетина, личните данни се обработват въз основа на законния интерес на администратора (чл. 6, ал. 1, буква е) от РОДО), с цел извършване на маркетингови дейности, състоящи се в изпращане на този бюлетин от Дружеството. Данните могат да се обработват и с цел изпълнение на задълженията на Дружеството, предвидени от закона (чл. 6, ал. 1, т. “В) от РОДО” и за защита на правата на Дружеството, включително по-специално обезщетение (правно обоснован интерес на администратора). - член 6, параграф 1, буква е от RODO).
Дружеството обработва личните данни на Потребителя само за необходимото време, за да постигне целите на тяхната обработка, посочени в Политиката, или изпълнението на наложените от закона задължения, и ако срокът на давностните искове, произтичащи от тези цели, е по-дълъг - до изтичането на давностен срок.
Получатели на лични данни могат да бъдат субекти, предоставящи услуги на Дружеството, свързани с отговори на въпроси или абонамент на Потребителя, включително доставчици на ИТ услуги, както и лица, предоставящи счетоводни, консултантски и маркетингови услуги на Администратора.
Съгласно правилата, определени в разпоредбите, регламентиращи защитата на личните данни, Потребителят има право да поиска достъп до данните, да ги коригира, да ограничи тяхното обработване, заличаване, правото на прехвърляне на данни и правото да подаде жалба до председател на Службата за защита на личните данни.
В случаите, когато обработването се извършва въз основа на законния интерес на администратора (член 6, точка 1, буква е от RODO), Потребителят има право да възрази срещу обработката на лични данни, ако това е оправдано от особена ситуация на клиент или ако се обработват лични данни за директен маркетинг.
A.N. права (с изключение на правото за подаване на жалба до надзорния орган), Клиентът може да ги изпълни, като изпрати съответното искане на следния адрес: rodo.rc@ropla.eu.

ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ

За да се установят статистически данни за потребителския трафик и за да се улесни използването на съдържанието на Уебсайта от потребителите, Компанията използва технология, известна като „бисквитки“, т.е. информацията, запазена от сървъра на уебсайта на компютъра на потребителя, която сървърът може да чете всеки път, когато се свързва към компютъра. Потребителят може по всяко време да забрани възможността за приемане на „бисквитки“ в своя уеб браузър, което няма да доведе до затруднения при използването на съдържанието на уебсайта.
Личните данни, получени от формулярите, не се разпространяват или продават на други предприятия.
Уебсайтът има инсталиран Google Анализ, който проследява потребителския трафик във всички подстраници с помощта на „бисквитки“. Информацията, получена с помощта на този инструмент, не се споделя с други лица и се използва само за статистически цели и за подобряване на използваемостта на сайта.
Ако Клиентът не е съгласен да следи дейността на сайта, той трябва да добави изключение в своя уеб браузър, който блокира JavaScript и „бисквитките“.

Компанията не носи отговорност за политиката на поверителност на други уебсайтове, както тези, които са достъпни за потребителите чрез връзки, поставени на уебсайта, така и тези, които поставят връзки към уебсайта.

Ако Клиентът не е съгласен да изпрати бюлетина на електронния адрес, Клиентът може да осъществи, като изпрати съответната заявка на следния адрес: rodo.rc@ropla.eu. или кликнете върху съответната връзка в края на всяко автоматично съобщение, изпратено като част от бюлетина.

ПОЛИТИКАТА НА ЕДИНАТА WWW.AKYGA.COM В КАЧЕТА

1. "Бисквитките" следва да се разбират като ИТ данни, съхранявани в крайните устройства на потребителя, предназначени за използване на уебсайтове. По-специално това са текстови файлове, съдържащи името на уебсайта, от който те произхождат, времето за съхранение в крайното устройство и уникален номер.

2. Уебсайтът не събира автоматично никаква информация, с изключение на информацията, съдържаща се в файлове с бисквитки. Уебсайтът има инсталиран Google Анализ, който проследява потребителския трафик във всички подстраници с помощта на „бисквитки“. Информацията, получена с помощта на този инструмент, не се споделя с други лица и се използва само за статистически цели и за подобряване на използваемостта на сайта.

3. Бисквитките са предназначени за използване на страниците на сайта. Операторът използва тези файлове, за да:
а) възможност за влизане и поддържане на потребителска сесия на всяка следваща страница на уебсайта
б) съвпадение на съдържанието на уебсайта с индивидуалните предпочитания на потребителя, преди всичко тези файлове разпознават потребителското устройство за показване на страницата според предпочитанията на потребителя;
в) да създава анонимна статистика, като изключва възможността за идентификация на потребителя.

4. Бисквитките, използвани от партньорите на оператора на уебсайта, по-специално потребителите на уебсайтове, са предмет на собствена политика за поверителност.

5. В интерес на сигурността на поверените ни данни, ние разработихме вътрешни процедури и препоръки за предотвратяване на неоторизиран достъп до данни. Ние контролираме това изпълнение и непрекъснато проверяваме съответствието на нормативните актове - акта за защита на личните данни, акта за предоставяне на електронни услуги, както и всички видове актове за изпълнение и актове на общностното право.

6. Софтуерът, използван за сърфиране в уебсайтове, позволява по подразбиране да се поставят бисквитки на крайното устройство на потребителя. Тези настройки могат да бъдат променяни от Потребителя по такъв начин, че да блокират автоматичното обслужване на „бисквитките“ в настройките на уеб браузъра или да информират за всеки пренос на „бисквитки“ към устройствата на потребителя.

7. Потребителите на уебсайтове могат да променят настройките за „бисквитки“ по всяко време. Подробна информация за възможностите и начините за работа с бисквитките е налична в настройките на софтуера (уеб браузър).
 Примери за опции за редактиране в популярните браузъри:
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/websites-say-cookies-are-blocked-unblock-them
- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg
- Safari: https://safari.helpmax.net/bg/privacy-and-security/what-are-cookies/

8. Операторът на уебсайта информира, че промените в настройките в уеб браузъра на потребителя могат да попречат на правилното функциониране на уебсайтовете.